Copyright Denemarken Vakantieland

Copyright
Het copyright en alle bijbehorende rechten zijn eigendom van de schrijver/eigenaar van het document (Als hij/zij in het document genoemd wordt: in alle andere gevallen valt het recht automatisch toe aan de Webmaster van “Denemarken Vakantieland”. 

Als de auteur voorwaarden heeft opgenomen die distributie of ander gebruik regelen dan zijn deze voorwaarden van toepassing in plaats van de voorwaarden die hieronder genoemd zijn. De WEBMaster behoudt zich het recht voor documenten van deze site terug te trekken als er enige twijfel ontstaat over de authenticiteit of geldigheid.

Documenten van deze webpagina’s kunnen over het algemeen vrijuit gekopieerd worden maar alleen voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden zolang de tekst niet wordt aangepast en de bron (www.Denemarkenvakantieland.nl) duidelijk wordt aangegeven. Hiervoor dient u echter altijd vooraf via mail toestemming te vragen en te krijgen van de webmaster. Iedere andere vorm van distributie vereist de expliciete schriftelijke toestemming van de Webmaster en/of de auteur. Alle rechten die hier niet expliciet genoemd zijn zijn gereserveerd. Verdere informatie over copyright: Webmaster

Wat doen we indien iemand een deel van “Denemarken Vakantieland” publiceert zonder voorafgaande toestemming?
Normaal gesproken zullen we een mail sturen met het verzoek te stoppen en de pagina’s te verwijderen. Indien de pagina’s reeds bij zoekmachines zijn aangemeld vragen we een re-direct te plaatsen naar “Denemarken Vakantieland”. 
Indien dit niet wordt gehonoreerd nemen wij contact op met het bedrijf dat de server beheerd waarop de site staat. Wij verzoeken hen de gebruikerssite of de gehele site te stoppen omdat we anders een rechtszaak tegen heb zullen starten aangezien zij inbreuk maken op het copyright. Een volgende stap zal zijn dat we een rechtszaak starten, gelukkig is dat tot op heden nog nooit gebeurd.

Voor verspreiding in schriftelijke vorm geld een dergelijke procedure.

Copyright
The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is mentioned: in other cases, these rights automatically belong to the webmaster of “Denemarken Vakantieland”. If the author or owner expressedly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in the text, then those terms overrule the limitations stated below. The webmaster of “Denemarken Vakantieland” reserves the right to withdraw the document from the collection, if any doubt appears about its authenticity or public availability. Documents included in this WEB can useally be freely copied, but only for personal purposes and non-commercial applications, without modifications and with proper citation to the original source. To use this right you will have to aske permission via mail by the webmaster. Every other form of distribution and utilization requires a written permission from the author/owner and/or the webmaster. Any rights not expressly granted herein are reserved. Further information and inquiries: Webmaster

What do we do when someone posts part of “Denemarken Vakantieland” without prior permission?
Usually we write a email letter asking the person to stop and take the pages down. If they have registered the pages with search engines then we ask them to place a re-direct on the page with a redirect to “Denemarken Vakantieland”.
If that doesn’t work, we will contact the webmaster of the server and order them to shut down the user’s site, the entire site, or civil action will be brought against the server company for allowing copyrighted material to be pirated on their site. The next step would actually be to file a suit, but until now that was never necesarry.

Rechten van derden
Deze pagina’s zijn deels samengesteld uit bronnen waarvan wij veronderstellen dat deze vrij van copyright zijn, zoals inzendingen van particulieren. Indien de hier opgenomen tekst en/of foto’s naar uw mening inbreuk doen op uw rechten laat dit dan weten aan de Webmaster, deze gegevens zullen direct van de site worden verwijderd. 

The content of this website is partly obtained through sources which are assumed to be of public domain. If you have any knowledge that this content has been copyrighted, please inform the Webmaster and we will remove it immediately!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *